Sociální oblast

Rozvíjíme Vaše možnosti v sociální péči.

Mám zájem

Akreditované kurzy

SOCIÁLNÍ OBLAST
NÁZEV KURZU ČAS. DOTACE AKREDITACE
I. VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Standard kvality č. 1 8 hodin 2016/0821-PC/SP/VP
Základy standardu č. 2 8 hodin 2016/0814-PC/SP/VP
Standard kvality č. 3 a 4 8 hodin 2016/0746-PC/SP/VP/PP
Standard kvality č. 5 8 hodin 2016/0811-PC/SP/VP
Standard kvality č. 6 8 hodin 2016/0820-PC/SP/VP
Standard kvality č. 7 8 hodin 2016/0816-PC/SP/VP
Standard kvality č. 8 8 hodin 2016/0813-PC/SP/VP
Základy standardů kvality č. 8,11,12 a 13 8 hodin 2016/0558-PC/SP/VP
Základy standardů kvality č. 9 a 10 8 hodin 2016/0565-PC/SP/VP
Základy standardů kvality č. 14 a 15 8 hodin 2016/0560-PC/SP/VP
Standardy kvality - klíčové aspekty 32 hodin 2016/0812-PC/SP/VP
Vizualizace individuálních plánů v sociálních službách 8 hodin 2016/0819-PC/SP/VP
Základy individuálního plánování zaměřené na klienta 8 hodin 2016/0810-PC/SP/VP
Základní východiska metod kvality v sociálních službách 8 hodin 2016/0839-PC/SP/VP
Zásady klíčového pracovníka 8 hodin 2016/0739-PC/SP
II. METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A PÉČE O KLIENTY
Podpora sociálně vyloučených osob v nezaměstnanosti a orientace na úřadě ÚP 8 hodin 2016/0559-SP
Využití technik a metod De-escalace pro sociální služby 8 hodin 2016/0747-PC/SP
Zásady změn v životním cyklu klienta s postižením 8 hodin 2016/0553-PC/SP
Zvládání rizika v životě uživatele sociální služby 8 hodin 2016/0736-PC/SP/VP
Změny v životním cyklu osob sociálně vyloučených 8 hodin 2016/0792-PC/SP/VP/PP
Úvod do problematiky prevence bolesti zad pomáhajících profesí 8 hodin 2016/0160 -PC/SP/PP
Základní pravidla šetrné sebeobrany 8 hodin 2016/0738-PC/SP/VP/PP
Přístup zaměřený na klienta 24 hodin 2016/0734-PC/SP/VP/PP
Úvod do problematiky prevence týrání a zneužívání osob vč. problematiky šikany v zařízeních sociálních služeb 8 hodin 2016/0740-PC/SP/VP
Využití totální komunikace u osob s Downovým syndromem 16 hodin 2016/0733-PS/SP/PP
Podpora interpersonálních sociálních dovedností osob s mentálním postižením v procesu integrace do společnosti 8 hodin 2016/0865-PC/SP
Problematika partnerství u osob s mentálním postižením, včetně sexuálního zneužívání osob  s mentálním postižením 8 hodin 2016/0800- PC/SP/VP/PP
Úvod do problematiky sexuality u osob s mentálním postižením 8 hodin 2016/0799-PC/SP/VP/PP
Příprava uživatelů sociálních služeb prevence na samostatný život 8 hodin 2016/0803-PC/SP/PP
Vybrané možnosti stimulace pro práci s klienty s poruchami hybnosti 16 hodin 2016/0846-PC/SP/VP/PP
Základy psychopatologie 8 hodin 2016/0845-PPC/SP/VP
Aktivizační metody pro osoby s demencí 8 hodin 2016/0840-PC/SP/PP
Základy aktivačních, vzdělávacích a výchovných technik u osob se zdravotním postižením a seniorů, včetně tréninku paměti 16 hodin 2016/0552-PC/SP
Základy péče o nemocné seniory, včetně výživy, přípravy pokrmů a péče o klienty s inkontinencí 8 hodin 2016/1022-PC/SP
Péče o uživatele s demencí v sociálních službách, problematika psychických poruch souvisejících s procesem stárnutí a stáří z pohledu pečující osoby 8 hodin 2016/1020-PC/SP/VP
Úvod do problematiky práce s klientem s rizikem chování 8 hodin 2016/1019-PC/SP
Základy poradenských dovedností zaměřených na aktivizaci uživatele nacházející se v krizové životní situaci 8 hodin 2016/1023-SP
Úvod do problematiky týraného, sexuálně zneužívaného a zanedbávaného dítěte 8 hodin 2016/1021-PC/SP/VP
Základy psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření 8 hodin 2016/1133-PC/SP
Úvod do problematiky práce s osobami se smyslovým postižením 16 hodin 2016/1134-PC/SP/VP/PP
Práce s klientem s rizikem chování, jeho příčiny a prevence v sociálních službách 24 hodin 2017/0005-PC/SP/PP
Základní nácviky manipulací s málo pohyblivými nebo nepohyblivými klienty 8 hodin 2016/0802-PC/SP/PP
Úvod do prevence závislosti na sociální službě 8 hodin 2017/0003-PC/SP
Motivace klienta ke změně životního stylu 8 hodin 2017/0196-PC/SP
Co umírající a doprovázející potřebují v institucionální a domácí péči - přání a skutečnost 8 hodin 2017/0212-PC/SP/VP
Problematika pádů u seniorů 8 hodin 2017/0210-PC/SP/VP
Etika v sociální práci 8 hodin 2017/0211-PC/SP
PŘIPRAVUJEME K AKREDITACI
Návštěva v bytě klienta 8 hodin  
Ochrana před domácím násilím 8 hodin  
Pečovatelská služby v praxi 8 hodin  
Kurzy zaměřené na terapii s klientem
Bazální stimulace - základní kurz 24 hodin 2016/0741-PC/SP/VP
Bazální stimulace - nástavbový kurz 24 hodin 2016/0955-PC/SP/VP
Metoda validace podle Naomi Feil 16 hodin 2016/0744-PC/SP/VP
Základy SET - sebeudržovací terapie v péči o klienty s různými formami demence I. 8 hodin 2016/0791-PC/SP/VP
Základy SET - sebeudržovací terapie v péči o klienty s různými formami demence II. 8 hodin 2016/0795-PC/SP/VP
Základy využití ergoterapie v sociálních službách 8 hodin 2016/0866-PC/SP
Základy arteterapie 8 hodin 2016/0815-PC/SP
Arteterapie jako aktivizační techniky pro sociální služby 16 hodin 2017/0197-PC/SP
Základy dramaterapie a teatroterapie a jejich využití v sociálních službách 8 hodin 2016/0743-PC/SP/PP
Základy využití muzikoterapie v sociálních službách 8 hodin 2016/0745-PC/SP/PP
Základy reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory 8 hodin 2017/0030-PC/SP
Reminiscence II. – vzpomínání ve skupině, kreativní techniky 16 hodin 2017/0032-PC/SP
Motivace k pohybu v sociálních službách 8 hodin 2017/0256-PC/SP/VP/PP
Volnočasové aktivity pro seniory 8 hodin 2017/0257-PC/SP
III. KURZY KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ
Úvod do problematiky technik zjišťování potřeb u nekomunikujících klientů 8 hodin 2016/0801-PC/SP/VP/PP
Základy profesní a krizové komunikace v sociálních službách 8 hodin 2016/0796-PC/SP/VP
Základy jednání s náročnými klienty, včetně krizové komunikace 8 hodin 2016/0838-PC/SP/VP/PP
Alternativní praktické komunikační dovednosti v péči o osoby s těžkým zdravotním postižením 16 hodin 2016/0867-PC/SP/VP/PP
Základy komunikace a sociální práce s klientem se závislostí 8 hodin 2017/0195-PC/SP
Úvod do problematiky specifických komunikačních technik u klientů s PAS 8 hodin A2017/0522-SP/PC/VP
Úvod do komunikace s osobami s poruchami sluchu a mentálním postižením 24 hodin A2018/0107-SP/PC/VP
PŘIPRAVUJEME K AKREDITACI
Základní techniky zvládání specifického chování u klientů s PAS 8 hodin  
Komunikace s rodinou 8 hodin  
Vyjednávání, řešení konfliktů, mediace 8 hodin  
IV. OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
Úvod do problematiky prevence syndromu vyhoření 8 hodin 2016/0737-PC/SP/VP
Úvod do problematiky psychiatrického minima v sociálních službách 8 hodin 2016/1018-PC/SP
Prevence syndromu vyhoření-psychohygiena v pomáhajících profesích při využití relaxačních technik 16 hodin 2017/0004-PC/SP/VP/PP
 Krizová intervence a její specifika  16 hodin A2018/0106-SP/PS/VP
PŘIPRAVUJEME K AKREDITACI
Manipulace a jak ji zvládat 8hodin  
V. MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ
Vedení a budování týmu v pomáhajících profesích 16 hodin 2016/0015-SP/VP
Základy organizační kultury v neziskové sféře 8 hodin 2016/0016-SP/VP
Základy strategického plánování neziskových organizací 8 hodin 2016/0017-SP/VP
Základy time managementu pomáhajících profesí 8 hodin 2016/0018-PC/ SP/VP/PP
Fundraising v neziskové organizaci pro pokročilé 8 hodin 2016/0158 -SP/VP
Fundraising - úvod do problematiky 8 hodin 2016/0159-SP/VP
Základy HR managementu pro neziskovou organizaci 8 hodin 2016/0162-SP/VP
Základy middle managementu v neziskové sféře 16 hodin 2016/0161-SP/VP
Základní vedení a motivace pro pracovníky v sociálních službách 8 hodin 2016/0841-PC/SP/PP
Základy empowermentu v sociálních službách 8 hodin 2017/0002-PC/SP
VI. LEGISLATIVA V SOCIÁNÍCH SLUŽBÁCH
Úvod do otázek legislativy v oblasti poskytování sociálních služeb 8 hodin 2016/0556 -PC/SP/VP
Úvod do problematiky opatrovnictví 8 hodin 2016/0554-PC/SP/VP
Základy spolupráce sociální služba a OSPOD 8 hodin 2016/0561-PC/SP/VP
Úvod do problematiky zadluženosti a exekuce - příčiny a základní pomoc 8 hodin 2016/0557-PC/SP/VP
Základy sociálně-právní ochrany dětí 8 hodin 2016/0735-PC/SP/VP/PP
Práva a povinnosti při práci s klientem 8 hodin 2016/0793-PC/SP/VP
Úvod do problematiky výkonu trestu odnětí svobody a psychiatrické léčebny 8 hodin 2016/0842-PC/SP/VP
Sociálně-právní poradenství pro klienty sociálních služeb 8 hodin 2017/0194-PC/SP
VII. TRANSFORMACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Transformace sociálních služeb I. 8 hodin 2016/0748-PC/SP
Transformace sociálních služeb II. 8 hodin 2016/0742-PC/SP
Úvod do problematiky procesu transformace v sociálních službách 16 hodin 2016/0732-PC/SP/VP
Pracovní tým v procesu transformace 8 hodin 2016/0818-PC/SP
Úvod do problematiky procesu transformace v sociálních službách 16 hodin 2016/0563-PC/SP
Základy individuálního plánování s ohledem na proces transformace 16 hodin 2016/0562-PC/SP/VP
Zásady příprav klientů z domovů pro osoby se zdravotním postižením na proces transformace 16 hodin 2016/0555-PC/SP
VIII. ZDVOP
Úvod do problematiky zpracovávání písemných dokladů ke standardům kvality pověřených osob (včetně ZDVOP) 8 hodin 2016/0954-PC/SP
Zpracovávání písemných dokladů ke standardům kvality pověřených osob (včetně ZDVOP) 16 hodin 2016/0953-PC/SP/VP
Základy právního minima pro ZDVOP 8 hodin 2016/0794-PC/SP

Řekli o nás

SOCIÁLNÍ OBLAST

Domov pro seniory Bažantnice

S firmou PROFIMA spolupracujeme od r. 2010. Firma zajišťovala vzdělávání našich pracovníků přímé péče v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ – cesta k posílení jistoty v poskytování kvalitní služby z evropského dotačního programu, dále poskytla další kurz pro pracovníky přímo u nás v domově a několik zaměstnanců vyjelo na otevřené kurzy mimo domov. Tyto zkušenosti nás opravňují k tomu, abychom firmu PROFIMA mohli vřele doporučit: výborní lektoři, kurzy „vždy v obraze“, sledování nových trendů, metod, včasné reakce na změněné podmínky v sociálních službách, to vše jsme zde našli. Navíc skvělý osobní přístup zástupců firmy, bezprostřední, milý, přátelský. Za ta léta jsme zjistili, že nic není problém a vždy se dokážeme domluvit. Nevtíravá a pozorná péče – i tak lze charakterizovat vztah k nám, poskytovatelům sociálních služeb. A to je přesně to, co si přejeme.

Vladimíra Křížková
ředitelka

 

S - centrum Hodonín

Pro naše zařízení je spolupráce se společností Profima nová, začali jsme ji v loňském roce. Chtěla bych říci, že i po tak krátké zkušenosti s touto společností oceňuji na jejich službách především pružnost, profesionalitu a osobní přístup. Všechny semináře u nás v zařízení byly pod vedením profesionálních lektorů přínosem pro zaměstnance v jejich profesním rozvoji. Dovoluji si říct, že jejich služby jsou opravdu na vysoké úrovni, osobně jsem se některých seminářů zúčastnila.

Bc. Jarmila Marčíková
vedoucí

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

Se vzdělávací a poradenskou společností PROFIMA spolupracujeme již řadu let. Pravidelně dostáváme katalogy a připravované novinky vzdělávacích programů pro sociální oblast, ze kterých si můžeme vybrat z široké nabídky. Naši pracovníci hodnotí velmi pozitivně zkušené lektory, organizaci, způsoby vedení kurzů i obsahy kurzů. Vzdělávací a poradenská společnost PROFIMA vždy vychází vstříc našim požadavkům a dokáže jednotlivé kurzy uzpůsobit tak, aby přesně odpovídali potřebám našeho zařízení. S celkovou spoluprací jsme spokojeni a budeme vzdělávací programy a služby společnosti PROFIMA nadále využívat.

Bc. Monika Neprašová
vedoucí obslužné péče

Tým našich lektorů

SOCIÁLNÍ OBLAST

Pracujeme s nezávislými odborníky z celé republiky podle individuál­ních potřeb našich klientů.

Od našich odborníků požadujeme:

vysokou odbornost

praktické zkušenosti

ověřené reference

kvalitní pedagogicko-psychologickou práci

 

Upřednostňujeme extrovertní typy lektorů, kteří účastníky kurzů aktivně zapojí do dění a naváží s nimi blízký kontakt.

Při výběru lektora zvažujeme jeho vhodnost pro daný typ účastníků a jejich obor činnosti. V průběhu kurzů zařazujeme řadu diskusí, cvičení, příkladů, videotréninků, příp. i videofilmů.

Osvědčení

Po ukončení vzdělávacího kurzu obdrží každý účastník osvědčení dokládající absolvování daného školení s uděleným číslem akreditace MPSV.

Jak pracujeme

SOCIÁLNÍ OBLAST
Terč

Naším cílem je

  • aktivně pomoci zaměstnancům v sociální oblasti získat nové vědomosti v jejich odborné způsobilosti, dosáhnout zvýšení úrovně práce a jejich prestiže
  • vytvořit komplexní, kvalitní vzdělávací program
  • dlouhodobá spolupráce, založená na systematické a cílevědomé práci s našimi klienty
Síť

Naše služby:

připravujeme a přizpůsobujeme požadavkům organizace vycházíme zhodnocení a zpětné vazby účastníků kurzů i lektorů průběžně rozšiřujeme naši nabídku o nové služby i nová akre­ditovaná témata poskytujeme služby v celém spektru činností, které se týkají ří­zení a rozvoje lidských zdrojů snažíme se o profesionální a individuální přístup, objektivitu a odbornost

Lidi

Jak pracujeme:

konzultace s vedoucími pracovníky na základě zkušeností z práce s organizacemi sociálních služeb, s úřady i s firmami zpracování projekt „na míru“ podle potřeb organizace vlastní realizace a organizační zajištění kurzů, supervizí a poradenství komplexní a dlouhodobý plán vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle MPSV

Formy školení

OTEVŘENÉ KURZY *

Místo konání, termín a obsah kurzu je předem stanoven, volný vstup tj. účastníci se hlásí z různých organizací na www.profima.cz.

 

UZAVŘENÉ KURZY

Kurz „šitý na míru“ na základě učiněné poptávky tj. uzpůsoben požadavkům konkrétní organizace (popř. seskupení organizací) omezený vstup tj. pouze pro zaměstnance dané organizace (popř. seskupení organizací). Osvědčení Po ukončení vzdělávacího kurzu obdrží každý účastník osvědčení dokládající absolvování daného školení s uděleným číslem akreditace MPSV.

 

*Obecné platební podmínky otevřených kurzů:

Bezplatné storno účasti na kurzu přijímáme pouze písemnou formou (e-mailem) a to do 5 kalendářních dnů před termínem kurzu. Při neomluvení a nedodržení pěti kalendářních dnů, účtujeme účastnický poplatek v plné výši. Zaměstnavatel potvrzuje, že po obdržení faktury bude uhrazen účastnický poplatek. Faktura bude zaslána ZPĚTNĚ na adresu Vaší organizace. Za přihlášeného účastníka je možno vyslat náhradníka.

Kontakty

SOCIÁLNÍ OBLAST

Vzdělávací středisko
a kancelář

Tyršovo nábřeží 760
760 01 Zlín
Navigovat

TEL : 734 205 267
Email: andrea.leitnerova@profima.cz

 

Fakturační údaje společnosti

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.
Tyršovo nábřeží 760
760 01 Zlín

IČO: 29308593
DIČ: CZ29308593

 

 

Chcete nám napsat? Použijte prosím kontaktní formulář:

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů

Chcete se s námi spojit také jinak?

734 205 267

Kontaktní osoby

Andrea Leitnerová manažerka vzdělávání pro oblast sociálních služeb

734 205 267
andrea.leitnerova@profima.cz

Články

SOCIÁLNÍ OBLAST

Chcete nám napsat? Použijte prosím kontaktní formulář:

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů

Chcete se s námi spojit také jinak?

734 205 267