Sociální oblast

Rozvíjíme Vaše možnosti v sociální péči.

Mám zájem

Akreditované kurzy

SOCIÁLNÍ OBLAST
I. METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A PÉČE - OBECNÉ    
Standard kvality č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb 8 hodin A2019/1169-SP/PC/PP/VP
Standard kvality č. 2 - Ochrana práv klientů sociálních služeb 8 hodin A2019/1170-SP/PC/PP/VP
Standard kvality č. 3 a 4 - Jednání se zájemcem o službu, smlouva o poskytování služby 8 hodin A2019/1171-SP/PC/VP
Standart kvality č.14 8 hodin A2019/1167-SP/PC/PP/VP
Standard č. 15 - Zvyšování kvality sociálních služeb 8 hodin A2019/1168-SP/PC/PP/VP
Základy individuálního plánování zaměřeného na klienta 8 hodin A2020/0530-SP/PC
Základní kompetence klíčového pracovníka 8 hodin A2020/0723-SP/PC/VP
Úvod do problematiky práce s klientem s rizikem chování 8 hodin 2016/1019-PC/SP
Práce s klientem s rizikem chování, jeho příčiny a prevence v sociálních službách 24 hodin 2017/0005-PC/SP/PP
Úvod do prevence závislosti na sociální službě 8 hodin 2017/0003-PC/SP
Motivace klienta ke změně životního stylu 8 hodin 2017/0196-PC/SP
Zvládání rizika v životě uživatele sociální služby 8 hodin A2020/0531-SP/PC
Zásady změn v životním cyklu klienta 8 hodin A2019/1165-SP/PC/PP
Problematika bolesti zad a její prevence 8 hodin A2019/1173-SP/PC/PP
Základní pravidla šetrné sebeobrany 8 hodin A2020/0546-SP/PC/PP/VP
Co umírající a doprovázející potřebují v institucionální a domácí péči - přání a skutečnost 8 hodin 2017/0212-PC/SP/VP
Etika v sociální práci 8 hodin 2017/0211-PC/SP
Návštěva v domácnosti klienta 8 hodin A2018/0664-SP/PC/VP
Klient s problémem v chování 8 hodin A2019/1237-SP/PC/PP/VP
Vstup do problematiky domácího násilí 8 hodin A2019/0341-SP/PC/PP/VP
Paliativní přístup a péče v sociálních službách - úvod do tématu 16 hodin A2020/0543-SP/PC/PP/VP
Práva a povinnosti při práci s klientem 8 hodin A2020/0532-SP/PC/VP
Sociálně-právní poradenství pro klienty sociálních služeb 8 hodin 2017/0194-PC/SP
Úvod do porušování práv klientů v praxi sociálních služeb, hranice mezi zanedbáním a týráním 8 hodin A2020/0722-SP/PC/VP
Identifikace, nastavení a naplňování cíle spolupráce při plánování a poskytování sociální služby 8 hodin A2020/0725-SP/PC/VP
II. METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A PÉČE - SENIOŘI
Práce s klienty s různými typy demence 8 hodin A2019/1166-SP/PC/PP/VP
Základy péče o nemocné seniory, včetně výživy, přípravy pokrmů a péče o klienty s inkontinencí 8 hodin 2016/1022-PC/SP
Péče o uživatele s demencí v sociálních službách, problematika psychických poruch souvisejících s procesem stárnutí a stáří z pohledu pečující osoby 8 hodin 2016/1020-PC/SP/VP
Problematika pádů u seniorů 8 hodin 2017/0210-PC/SP/VP
Základy první pomoci a specifika seniorského věku 8 hodin A2018/0368-SP/PC/VP
Péče o klienty málo pohyblivé i nepohyblivé v sociálních zařízení (rehabilitace) 8 hodin A2019/0500-SP/PC
Péče o osoby s Alzheimerovou chorobou 8 hodin A2019/1278-SP/PC/PP/VP
Vybrané možnosti stimulace pro práci s klienty s poruchami hybnosti 16 hodin 2016/0846-PC/SP/VP/PP
Základní nácviky šetrné manipulace s klienty s poruchou hybnosti 8 hodin A2020/0724-SP/PC/PP
Specifika a strategie zvládání stáří vč. simulace interaktivním oblekem 8 hodin A2020/0720-SP/PC/PP/VP
Základní specifika péče v závěru života u lidí s demencí 8 hodin A2020/0721-SP/PC/PP
III. METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A PÉČE - OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Úvod do problematiky práce s osobami se smyslovým postižením 16 hodin 2016/1134-PC/SP/VP/PP
Změny v životním cyklu klienta s postižením 8 hodin A2019/1172-SP/PC/PP
Podpora interpersonálních sociálních dovedností osob s mentálním postižením v  procesu integrace do společnosti 8 hodin A2020/0322-SP/PC/PP
Základy psychopatologie aneb jak porozumět klientům s duševní poruchou 8 hodin A2020/0527-SP/PC/PP/VP
Alternativní praktické komunikační dovednosti v péči o osoby s těžkým zdravotním postižením 16 hodin A2020/0716-SP/PC/PP/VP
Základní techniky zvládání specifického chování u klientů s PAS 8 hodin A2018/0615-SP/PC/PP
Úvod do problematiky specifických komunikačních technik u klientů s PAS 8 hodin A2017/0522-SP/PC/VP/PP
Úvod do komunikace s osobami s poruchami sluchu a mentálním postižením 24 hodin A2018/0107-SP/PC/VP
IV. METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE A PÉČE - OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
Podpora sociálně vyloučených osob v nezaměstnanosti a orientace na úřadě ÚP 8 hodin A2017/0513-SP/PC/VP
Základy poradenských dovedností zaměřených na aktivizaci uživatele nacházející se v krizové životní situaci 8 hodin 2016/1023-SP
Úvod do problematiky týraného, sexuálně zneužívaného a zanedbávaného dítěte 8 hodin 2016/1021-PC/SP/VP
Úvod do problematiky klientů se závislostí na návykových látkách 8 hodin A2020/0550-SP/PC/PP/VP
Základy komunikace a sociální práce s klientem se závislostí 8 hodin 2017/0195-PC/SP
Základy práce s rodinami ohroženými sociálním vyloučením 8 hodin A2020/0718-SP/PC/PP/VP
V. AKTIVIZAČNÍ METODY A TECHNIKY
Aktivizační, vzdělávací, výchovné techniky u osob se zdravotním postižením – trénink paměti 8 hodin A2019/1285-SP/PC/PP
Aktivizace - proces vedení k činorodosti 8 hodin A2019/1279-SP/PC/PP
Aktivizační metody pro osoby s demencí 8 hodin A2020/0534-SP/PC/PP
Základy aktivizačních, vzdělávacích a výchovných technik u osob se zdravotním postižením a seniorů, včetně tréninku paměti 16 hodin A2020/0536-SP/PC/PP
Základy aktivizace klientů s pomocí prvků zahradní terapie 8hodin A2020/0717-SP/PC/PP/VP
VI. TERAPEUTICKÉ METODY A TECHNIKY
Základy využití ergoterapie v sociálních službách 8 hodin 2016/0866-PC/SP
Základy využití prvků muzikoterapie při práci s klienty sociálních služeb 8 hodin A2020/0539-SP/PC
Arteterapie jako aktivizační techniky pro sociální služby 16 hodin 2017/0197-PC/SP
Volnočasové aktivity pro seniory 8 hodin 2017/0257-PC/SP
Motivace k pohybu v sociálních službách 8 hodin 2017/0256-PC/SP/VP/PP
Bazální stimulace - základní kurz 24 hodin A2020/0323-SP/PC/VP
Bazální stimulace - nástavbový kurz 24 hodin A2020/0318-SP/PC/VP
Metoda validace podle Naomi Feil 16 hodin A2020/0548-SP/PC/PP/VP
Metoda validace podle Naomi Feil II. 8 hodin 2017/0031-PC/SP
Základy reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory 8 hodin 2017/0030-PC/SP
Reminiscence II - vzpomínání ve skupině, kreativní techniky 16 hodin 2017/0032-PC/SP
VII. KURZY KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ
Základy technik zjišťování potřeb u nekomunikujících klientů 8 hodin A2020/0719-SP/PC/PP
Základy profesní a krizové komunikace v sociálních službách 8 hodin A2020/0324-SP/PC/PP/VP
Problémoví uživatelé a komunikace s nimi 8 hodin A2019/1284-SP/PC/PP/VP
Základy komunikace s rodinou klienta 8 hodin A2019/1282-SP/PC/PP/VP
Komunikační dovednosti 8 hodin A2019/1281-SP/PC/PP/VP
VIII. KURZY OSOBNOSTNÍCH DOVEDNOSTÍ
Úvod do problematiky psychiatrického minima v sociálních službách 8 hodin 2016/1018-PC/SP
Prevence syndromu vyhoření-psychohygiena v pomáhajících profesích při využití relaxačních technik 16 hodin 2017/0004-PC/SP/VP/PP
Základy psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření 8 hodin 2016/1133-PC/SP
Krizová intervence a její specifika 16 hodin A2018/0106-SP/PS/VP
Psychická manipulace v pomáhajících profesích 8 hodin A2019/1280-SP/PC/PP/VP
Psychohygiena – jako prevence syndromu vyhoření 8 hodin A2019/1283-SP/PC/PP/VP
Sebepoznání v sociální práci 8 hodin A2019/1277-SP/PC/PP/VP
Práce s emocemi v pomáhajících profesích 8 hodin A2020/0319-SP/PC/PP/VP
IX. MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ, LEGISLATIVA
Základy empowermentu v sociálních službách 8 hodin 2017/0002-PC/SP
Úvod do problematiky opatrovnictví 8 hodin A2020/0547-SP/PC/PP/VP
Úvod do problematiky zpracovávání písemných dokladů ke standardům kvality pověřených osob (včetně ZDVOP) 8 hodin 2016/0954-PC/SP
Zpracovávání písemných dokladů ke standardům kvality pověřených osob (včetně ZDVOP) 16 hodin 2016/0953-PC/SP/VP

Řekli o nás

SOCIÁLNÍ OBLAST

Domov pro seniory Bažantnice

S firmou PROFIMA spolupracujeme od r. 2010. Firma zajišťovala vzdělávání našich pracovníků přímé péče v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ – cesta k posílení jistoty v poskytování kvalitní služby z evropského dotačního programu, dále poskytla další kurz pro pracovníky přímo u nás v domově a několik zaměstnanců vyjelo na otevřené kurzy mimo domov. Tyto zkušenosti nás opravňují k tomu, abychom firmu PROFIMA mohli vřele doporučit: výborní lektoři, kurzy „vždy v obraze“, sledování nových trendů, metod, včasné reakce na změněné podmínky v sociálních službách, to vše jsme zde našli. Navíc skvělý osobní přístup zástupců firmy, bezprostřední, milý, přátelský. Za ta léta jsme zjistili, že nic není problém a vždy se dokážeme domluvit. Nevtíravá a pozorná péče – i tak lze charakterizovat vztah k nám, poskytovatelům sociálních služeb. A to je přesně to, co si přejeme.

Vladimíra Křížková
ředitelka

 

S - centrum Hodonín

Pro naše zařízení je spolupráce se společností Profima nová, začali jsme ji v loňském roce. Chtěla bych říci, že i po tak krátké zkušenosti s touto společností oceňuji na jejich službách především pružnost, profesionalitu a osobní přístup. Všechny semináře u nás v zařízení byly pod vedením profesionálních lektorů přínosem pro zaměstnance v jejich profesním rozvoji. Dovoluji si říct, že jejich služby jsou opravdu na vysoké úrovni, osobně jsem se některých seminářů zúčastnila.

Bc. Jarmila Marčíková
vedoucí

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

Se vzdělávací a poradenskou společností PROFIMA spolupracujeme již řadu let. Pravidelně dostáváme katalogy a připravované novinky vzdělávacích programů pro sociální oblast, ze kterých si můžeme vybrat z široké nabídky. Naši pracovníci hodnotí velmi pozitivně zkušené lektory, organizaci, způsoby vedení kurzů i obsahy kurzů. Vzdělávací a poradenská společnost PROFIMA vždy vychází vstříc našim požadavkům a dokáže jednotlivé kurzy uzpůsobit tak, aby přesně odpovídali potřebám našeho zařízení. S celkovou spoluprací jsme spokojeni a budeme vzdělávací programy a služby společnosti PROFIMA nadále využívat.

Bc. Monika Neprašová
vedoucí obslužné péče

Tým našich lektorů

SOCIÁLNÍ OBLAST

Pracujeme s nezávislými odborníky z celé republiky podle individuál­ních potřeb našich klientů.

Od našich odborníků požadujeme:

vysokou odbornost

praktické zkušenosti

ověřené reference

kvalitní pedagogicko-psychologickou práci

 

Upřednostňujeme extrovertní typy lektorů, kteří účastníky kurzů aktivně zapojí do dění a naváží s nimi blízký kontakt.

Při výběru lektora zvažujeme jeho vhodnost pro daný typ účastníků a jejich obor činnosti. V průběhu kurzů zařazujeme řadu diskusí, cvičení, příkladů, videotréninků, příp. i videofilmů.

Osvědčení

Po ukončení vzdělávacího kurzu obdrží každý účastník osvědčení dokládající absolvování daného školení s uděleným číslem akreditace MPSV.

Jak pracujeme

SOCIÁLNÍ OBLAST
Terč

Naším cílem je

  • aktivně pomoci zaměstnancům v sociální oblasti získat nové vědomosti v jejich odborné způsobilosti, dosáhnout zvýšení úrovně práce a jejich prestiže
  • vytvořit komplexní, kvalitní vzdělávací program
  • dlouhodobá spolupráce, založená na systematické a cílevědomé práci s našimi klienty
Síť

Naše služby:

připravujeme a přizpůsobujeme požadavkům organizace vycházíme zhodnocení a zpětné vazby účastníků kurzů i lektorů průběžně rozšiřujeme naši nabídku o nové služby i nová akre­ditovaná témata poskytujeme služby v celém spektru činností, které se týkají ří­zení a rozvoje lidských zdrojů snažíme se o profesionální a individuální přístup, objektivitu a odbornost

Lidi

Jak pracujeme:

konzultace s vedoucími pracovníky na základě zkušeností z práce s organizacemi sociálních služeb, s úřady i s firmami zpracování projekt „na míru“ podle potřeb organizace vlastní realizace a organizační zajištění kurzů, supervizí a poradenství komplexní a dlouhodobý plán vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle MPSV

Formy školení

OTEVŘENÉ KURZY *

Místo konání, termín a obsah kurzu je předem stanoven, volný vstup tj. účastníci se hlásí z různých organizací na www.profima.cz.

 

UZAVŘENÉ KURZY

Kurz „šitý na míru“ na základě učiněné poptávky tj. uzpůsoben požadavkům konkrétní organizace (popř. seskupení organizací) omezený vstup tj. pouze pro zaměstnance dané organizace (popř. seskupení organizací). Osvědčení Po ukončení vzdělávacího kurzu obdrží každý účastník osvědčení dokládající absolvování daného školení s uděleným číslem akreditace MPSV.

 

*Obecné platební podmínky otevřených kurzů:

Bezplatné storno účasti na kurzu přijímáme pouze písemnou formou (e-mailem) a to do 5 kalendářních dnů před termínem kurzu. Při neomluvení a nedodržení pěti kalendářních dnů, účtujeme účastnický poplatek v plné výši. Zaměstnavatel potvrzuje, že po obdržení faktury bude uhrazen účastnický poplatek. Faktura bude zaslána ZPĚTNĚ na adresu Vaší organizace. Za přihlášeného účastníka je možno vyslat náhradníka.

Kontakty

SOCIÁLNÍ OBLAST

Vzdělávací středisko
a kancelář

Tyršovo nábřeží 760
760 01 Zlín
Navigovat

TEL : 734 205 267
Email: andrea.leitnerova@profima.cz

 

Fakturační údaje společnosti

PROFIMA EDUCATION, s.r.o.
Tyršovo nábřeží 760
760 01 Zlín

IČO: 29308593
DIČ: CZ29308593

 

 

Chcete nám napsat? Použijte prosím kontaktní formulář:

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů

Chcete se s námi spojit také jinak?

734 205 267

Kontaktní osoby

Andrea Leitnerová manažerka vzdělávání pro oblast sociálních služeb

734 205 267
andrea.leitnerova@profima.cz

Články

SOCIÁLNÍ OBLAST

Chcete nám napsat? Použijte prosím kontaktní formulář:

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů

Chcete se s námi spojit také jinak?

734 205 267